Årsrapport Krokvåg  Vannverk SA(KV), 2017

 

Generelt/virksomhetens art:

KV har som hovedformål å levere godt og nok vann til abonnentene i gamle Dypvåg - fra Kilsend i vest til Lyngør/Risøya i øst.

Det er avholdt ett ordinært årsmøte.  I tillegg er det sendt ut en informasjonsmail.

9 nye abonnenter i 2016. Det er nå 1171 abonnenter i KV.

 

Vannkvalitet/kapasitet:

Vannprøvene som har vært tatt på behandlingsanlegg og ute på nettet har holdt god kvalitet. Fargetallet hadde et snitt på 5(kravet er 20).

Høyeste fargetall ble målt til 12.

 

Sommeren-17 var uten lange tørkeperioder.

Total vannproduksjon i 2017 var på ca. 340. 000m3 – av dette gikk ca. 65.000 m3 til spyling og klaring av filterne samt 50.000m3 til frostsikring og 45.000m3 i overløp på grunn av tett ledningsnett.

Vann til forbruk inkl. lekkasjer var ca. 180.000 m3.

 

Vannbehandlingsanlegget:

All filtermassen ble skiftet på filter A, B og C tidlig i 2017(12 paller).  Nye reservedyser ble kjøpt inn fra Teknisk vannservice v/Per Oppsal.

Filtermassen på D-filteret var planlagt skiftet i 2018, men utsettes til 2019.

Vi fikk vann fra Tvedestrand kommune i 8-9 dager mens utskiftingen pågikk.

 

Nye lufteslanger ble montert på filter A,B og C. Nye lufteklokker er kjøpt inn, men ikke montert enda (vi rensa de gamle klokkene).

 

Inntaksledning ble påmontert «bypass» for å øke kapasiteten gjennom reduksjonsventilen.

 

Det nye UV-anlegget ble ferdig installert i 2017, men på grunn av dårlig driftssikkerhet skal dette skiftes med et Bewades anlegg av samme merke som det vi har hatt i 11 år, men med dose 40 W/cm2 – som er dagens krav på nye anlegg. 

 

Fagelektro la opp ny kurs til PLS en for å gjøre den mer robust mot jordfeil.(tidligere kurs var koblet sammen med utvendig stikkontakt.

 

Axflow v/Pål var på service av jernkloridanlegget. Nye slanger ble montert og E Olsen sveiste på ny anboring fra hovedledningen.

 

 

 

Vedrørende driften i 2017, kan følgende nevnes:

Hovedvannledningen over til Lyngør fra Gamlebrygga ble flyttet av kommunen på grunn av forlengelse av kommunal avløpsledning.

Ledningsnettet ble spylt i månedsskifte mai/juni. En del groe i rørene enkelte steder.

 

Utvendig samletank ble tømt for antrasitt av Tankrenovasjon.

 

Planke(11/2 x 8) ble lagt i overløpsrenna ved Sagvann  for å øke vannreservene i Sagvann før sommersesongen.

 

Reguleringsventilene for begge høydebassengene ble renset – mye groe og nesten tette kanaler/rør.

 

Ved Sagvann pumpestasjon ble det montert ny motor på en av hoved pumpene.

Overspenningsvern til den nye reservepumpa ble skiftet. I tillegg ble det montert en sommer/vinterknapp for å kunne benytte begge inntaksledningene.

 

Frostsikring: Odden, Øytangen, Oksevika, Strandhaven og  Myrvika(privat hytte). Ingen hovedledninger frøs vinteren-17.

 

Internkontroll og HMS-plan med mer:

Mattilsynet v/Eli Thompson kom på revisjonbesøk 14. september-16. Hun var stort sett fornøyd, men nye krav ga oss pålegg om å oppdatere og utvide i internkontrollsystemet vårt.

 

Følgende skulle i følge Mattilsynet være på plass innen 1. april 2017:

·        Revidert internkontroll

·        Revidert HMS-plan

·        Forbedret risiko og sårbarhetsanalyse(ROS)

·        Innføring av beredskapsøvelser

·        Revidert beredskapsplan

·        Forbedre /utvide driftrutiner

·        Forbedre avviksbehandling

Det meste av dette er utført!

 

Vedlikeholdet på ledningsnettet pågår mer eller mindre kontinuerlig.

 

Stemmene  ved Killingtjenn og Tretjenn ble ikke regulert/nedtappet.

 

Ledningskartverk: Omleggingen av hovednettet frem til Skallen(Løktene)  + diverse mindre endringer er registrert i Gisline. Christian fra Norkart oppdaterte innstillingene på PC en vår.

 

Inntaksledning i Sagvann og utløpsledning i sjøen blir kontrollert i 2018.

 

Service er blitt utført på blåsemaskin og UV-anlegg.

 

Olaf Svendsen satte opp nye BK skilt på Odden og Holmen.

 

Flere strømbrudd gjennom året (18/4 09.00 til 14.00, 02/08 kl. 03.30, 21/8 tordenvær, i tillegg er det noe «blinking» i lyset. Det skapte ikke vesentlige driftsproblemer.

 

Fagelektro v/Anders megget  varmekablene(VK) ved Arthur Krets kleiv. Ny VK montert i kummen på toppen av kleiva.

 

Lekkasjer:

10.01 stor lekkasje under gymsalen på Risøya.

7.03 lekkasje på 63mm til Eikedalen ved anboringen.

Lekkasje liten privat ledning til Skåvika ytre Lyngør.

26.06 lekkasje på 63mm/anboring mot Løktene .

Samme dag lekkasje under sjøbu i Hustangbukta.

11.07 lekkasje på 63mm /anboring Østergården.

25.07 liten lekkasje ved sugge i Ulevågkilen.

04.12 lekkasje på ledningen ut til Lyngør fyr som går ut i fra Sandbukta.

 

Laveste nattforbruk ca 70 l/m, som kan kalles tett!!

 

Økonomi/fortsatt drift:

Overskuddet kr. 8.462,-, ikke så mye å skryte av, men vi har ikke økt vannavgiften på flere år.

Årsoppgjøret er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Det bekreftes av revisor at denne forutsetningen er til stede. Selskapets økonomiske og finansielle side kan beskrives som god. Gjelden er reduser med drøye 300.000,-! Kun 1,3 mill igjen.

 

 

Nyinvesteringer:

Som nevnt er ikke undertegnede fornøyd med det nye UV aggregatet og har forlangt dette byttet ut.

Omleggingen av sommerledningen til Østergården i forbindelse med det nye hyttefeltet ble en solid forbedring av hovednettet til KV. Vi har nå frostsikkert vann inn til ny kum på Østre Løktene på Skallen.

 

 

Nye kontor PC er innkjøpt – de gamle var 8-10 år gamle.

 

Tomten der renseanlegget ligger er utvidet og skjøte mottatt.

 

Forsknings og utviklingsaktiviteter:

Vi driver ikke med FoU - aktiviteter.

 

Arbeidsmiljø, personale,

Arbeidsmiljø er godt! Vaktstyrken har bestått av Ole Martin Strandene, Kristian Knutsen, Andreas Grimsland og undertegnede.

Undertegnede ble 50% sykmeldt fra oktober pga problemer med foten. Er i skrivende stund på bedringens vei. Andreas har utført arbeidene jeg normalt skulle utført.

 

Likestilling mm kvotering

I selskapet er det en ansatt, dette er en mann. Styret består av 2 kvinner og 4 menn .

 

Miljørapport:

KV forurenser  ikke ”det ytre miljø” gjennom sin drift

 

 

 

Rørkil den 22.03.2018  Geir Grimsland