Årsrapport Krokvåg  Vannverk SA(KV), 2016

 

Generelt/virksomhetens art:

KV har som hovedformål å levere godt og nok vann til abonnentene i gamle Dypvåg - fra Kilsend i vest til Lyngør/Risøya i øst.

Det er avholdt ett ordinært årsmøte.  I tillegg er det sendt ut to informasjonsmailer.

9 nye abonnenter i 2016. Det er nå 1166 abonnenter i KV.

 

Vannkvalitet/kapasitet:

Vannprøvene som har vært tatt på behandlingsanlegg og ute på nettet har stort sett holdt god kvalitet. Fargetallet hadde et snitt på 6(kravet er 20).

Høyeste fargetall ble målt til 14. På grunn av høyere fargetall ble UV-transmisjonen  lavere.

Den lave UV-transmisjonen førte til bestilling av nytt UV-anlegg med høyere UV-dose . Dersom UV dosen er under 30 W tilfredstiller ikke UVen barrierekravet. På vårt anlegg er det mediefilterne og UVen som er våre to barrierer.

 Høsten-16 slet vi med lav UV dose på anlegget. Transmisjonen var nede i ca. 20 mot normalt 40-60. Ved for lav transmisjon(gjennomtrengelighet”) sliter UV-anlegget med å holde tilfredstillende UV-dose.

 

Sommeren-16 var uten lange tørkeperioder.

Total vannproduksjon i 2016 var på ca. 330. 000m3 – av dette gikk ca. 65.000 m3 til spyling og klaring av filterne samt 50.000m3 til frostsikring og 45.000m3 i overløp på grunn av tett ledningsnett.

Vann til forbruk inkl. lekkasjer var ca. 170.000 m3.

 

Vannbehandlingsanlegget:

For å bedre renseprosessen ble det lagt på ny antrasitt våren 2016. Det førte til bra rensing frem til høsten, men da begynte fargetallet å stige litt igjen. Nivået på filtermassen ble da kontrollert. Den nye antrasitten som ble fylt på om våren var da nesten borte!

Det viste seg at årsaken til dette var tilgroing og kanaldannelser i sandlaget – som igjen førte til dårligere vannkvalitet, men fortsatt godt innafor kravene til Mattilsynet. I skrivende stund er problemet løst! All filtermassen ble skiftet på filter A, B og C tidlig i 2017.

 

Luftingen av filtrene før spylevannsekvensen har fortsatt  problemer på grunn av luftlekkasje i rentvannsproduksjonsventilen. Problemet eksisterer nå kun på D filteret som ikke har fått ny filtermasse. Her vil vi skifte filtermassen vinteren 2018.

 

Vedrørende driften i 2016, kan følgende nevnes:

Ettersommeren og høsten var det veldig arbeidssomt å drifte behandlingsanlegget!  Vask av UV samt manuell styring av ventiler ved blåsing av filterne før spylingen tok litt på. Måtte i denne perioden være på anlegget opp til åtte ganger i døgnet og da på det tidspunktet da filterne blåses.

 

Frostsikring: Odden, Øytangen, Gamlebrygga, Norstrand, Strandhaven og  Myrvika(privat hytte). Ingen hovedledninger frøs vinteren-16.

 

Internkontroll og HMS-plan med mer:

Mattilsynet v/Eli Thompson kom på revisjonbesøk 14. september. Hun var stort sett fornøyd, men nye krav ga oss pålegg om å oppdatere og utvide i internkontrollsystemet vårt.

 

Følgende skulle være på plass innen 1. april 2017:

·        Revidert internkontroll

·        Revidert HMS-plan

·        Forbedret risiko og sårbarhetsanalyse(ROS)

·        Innføring av beredskapsøvelser

·        Revidert beredskapsplan

·        Forbedre /utvide driftrutiner

·        Forbedre avviksbehandling

 

Vedlikeholdet på ledningsnettet pågår mer eller mindre kontinuerlig.

 

Stemmene  ved Killingtjenn og Tretjenn ble ikke regulert/nedtappet.

 

Ledningskartverk: Nesten ingen aktivitet i 2016.

 

Inntaksledning i Sagvann og utløpsledning i sjøen ble ikke kontrollert. Dette blir for fremtiden utført annen hvert år.

 

Service er blitt utført på blåsemaskin og UV-anlegg.

 

Det ble montert nytt brannuttak på skolebrygga i Lyngør og i kummen på brygga til Bernt.

 

5. november var strømmen borte i 18 timer. Noen abonnenter fikk farge på vannet en stund etterpå.

 

20. november, nytt strømbrudd med av/på 10-12 ganger. Igjen fikk noen abonnenter litt farget vann.

 

7. november fikk vi tilstopping i jernkloriddoseringssystemet! Dette satte anlegget ut av drift i fem timer. Servicemann fra Ax-flow kom ned og skiftet inntak, dyser og ledninger. Pumpen ble også overhalt.

 

Lekkasjer:

4. juli var det lekkasje i kjeller på hus ved Gloppe.

7. juli, lekkasje på sjøledning mot Rørkil. Sprekk i stikkledning mot Småtangen.

Kun mindre lekkasjer resten av året!

Mye lekkasjesøk gjennom hele året.

Laveste nattforbruk ca 120 l/m, en liten økning fra året før.

 

Økonomi/fortsatt drift:

Overerskudd ble kun   kr. 3.467, -. Årsaken til det dårlige resultatet er ekstraordinære kostnader med å skifte filtermassen på filterne.

Vannavgiften økte ikke i 2016.

Årsoppgjøret er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Det bekreftes av revisor at denne forutsetningen er til stede. Selskapets økonomiske og finansielle side kan beskrives som god.

 

 

Nyinvesteringer:

 

Nytt UVanlegg ble igangkjørt i oktober. Anlegget leverer ikke så gode resultater som beskrevet i tilbudet. Undertegnede mener det er vaskeprosessen som ikke fungerer som ønsket. For tiden går UVen med god dose. Det er når transmisjonen synker at problemer kan oppstå. Dette jobbes det kontinuerlig med.

 

Forsknings og utviklingsaktiviteter:

Vi driver ikke med FoU - aktiviteter.

 

Arbeidsmiljø, personale,

Arbeidsmiljø er godt! Vaktstyrken har bestått av Ole Martin Strandene, Kristian Knutsen, Andreas Grimsland og undertegnede.

 

Likestilling mm kvotering

I selskapet er det en ansatt, dette er en mann. Styret består av 2 kvinner og 4 menn .

 

Miljørapport:

KV forurenser  ikke ”det ytre miljø” gjennom sin drift

 

Rørkil den 24.04.2017  Geir Grimsland