Tilbake til Krokvåg Vannverk                                             Tilbake til Dypvåg's startside.

 

 

 

 

VEDTEKTER

for

Krokvåg Vannverk SA

 

§1. Foretaksnavn

Krokvåg Vannverk SA, heretter kalt KVSA, er et samvirkeforetak. Medlemmene hefter ikke overfor kreditorene for vannverkets forpliktelser.

 

§2. Forretningssted

KVSA har sitt forretningskontor i Tvedestrand kommune.

 

§3. Virksomhet og formål

KVSA har til formål å skaffe vann til alle husstander i gamle Dypvåg, så langt det kan skje med forsvarlig økonomi. Vannet skal tilfredsstille drikkevannsforskriftens krav.

KVSA drives etter selvkostprinsippet med allmennyttig formål som basis.

 

§4. Medlemmer

Som medlemmer i laget opptas eiere av eiendommer i forsyningsområdet.  De som ønsker å bli medlem tegner seg på innmeldingsblanketter utarbeidet av styret. Alle som bor innenfor vannverkets naturlige forsyningsområde har rett til å få koble til hovednettet og å bli tatt opp i laget på gjeldende vilkår, men utgifter til tilkobling og til stikkledning er KVSA uvedkommende. Dog forbeholder andelslaget seg rett til godkjenning av tilkoblingspunkt.

Opptatt medlem godkjenner ved innmeldingen KVSA`s vedtekter og de av årsmøte gjorte vedtak, slik de gjelder ved innmeldingen eller senere på lovlig måte endres.

 

§5. Andelsinnskudd og vannavgift

Hvert medlem som tegner seg for tilkobling betaler en gang for alle det andelsinnskudd som til enhver tid gjelder, samt årlig vannavgift.

Det presiseres at ett abonnement gjelder for en hytte eller ett hus. Dersom bygninger i ettertid skilles ut som selvstendige bruksenheter, enten ved eget bnr. eller ved privat avtale, skal det betales inn andelsinnskudd for denne enheten i tillegg til årlig vannavgift, - med andre ord et nytt fullverdig medlemskap.

Størrelse på andelsinnskudd, for tiden kr. 13.000,- og vannavgift fastsettes av styret i henhold til gjeldende avgiftsreglement vedtatt av årsmøte. Det er ikke adgang til å betale vannavgift etter målt vannforbruk.

Dersom et medlem ikke betaler vannavgiften over tid, kan vanntilførselen stenges av daglig leder etter styrevedtak og varslingsmelding om avstegning.

 

§6. Medlemsrettigheter

Medlem har rett til å få koble til hovednettet, men stikkledning fra anvist tilkoblingssted legges i sin helhet for medlemmets regning. Det må her nevnes at medlem ikke har rett til vannlevering til ikke-medlem (forsåvidt denne ikke er leieboer) uten på forhånd å forelegge tilfellet for foretakets styre.

 

 

 

§7 Medlemsplikter

Medlem plikter å varsle styret eller daglig leder når han vil legge ledninger.

Arbeidene kan ikke begynne uten styrets eller daglig leders godkjenning.

Medlem plikter å la et annet medlems vannledning vederlagsfritt legges over hans eiendom. Ledningen skal dog så langt det er økonomisk forsvarlig legges der medlemmet anviser. Grøften skal lukkes forsvarlig og opprydding foretas. Beviselig skade skal erstattes.

 

§8 Medlemskap

Medlem kan ikke tre ut av KVSA før 20 år er gått, regnet fra 1. januar etter påmelding. Når 20 år er gått, og senere hvert år, kan utmelding skje ved regnskapsårets utgang, med 6 mnd. forutgående varsel til styret.

I tilfelle et medlem selger eller overdrar sin eiendom, eller eiendommen blir gjenstand for arv eller odelsovertagelse, går medlemskapet over på den nye eier som da overtar de rettigheter og plikter som et medlem har.

Viser regnskapet ved  20-års-periodens slutt (og senere for hvert regnskapsår) at andelene er i behold og det er lagt opp fonds som er minst så store som den halve andels-kapitalen, får medlem som melder seg ut sin andel tilbakebetalt. Ellers betales det tilbake etter forholdsmessig skjønn, - avgjort av styret.

Ved eventuell utmelding må ethvert økonomisk mellomværende mellom foretaket og det uttredende medlem være oppgjort. Inntil så skjer, vedblir medlemsforholdet rettslig å bestå.

 

§9. Styret og daglig leder

KVSA ledes av et styre på 6 medlemmer, med 3 varamedlemmer, valgt på årsmøte.

Styremedlemmene skal være bosatt slik: 2 fra Krokvåg, 1 fra Dypvåg/Normannvik, 2 fra Gjeving og 1 fra Lyngør, og i tillegg velges det 4  varamedlemmer. Styret er valgkomite for kommende årsmøte.

Leder velges hvert år ved særskilt valg. De 5 andre velges for 2 år. Hvert styremedlem kan nekte valg like lang tid som han umiddelbart tidligere har sittet i styret.

Styret velger selv nestleder. Administrative oppgaver utføres av daglig leder.

Styreleder sammenkaller til møte når han finner det nødvendig, eller når minst 2 styremedlemmer krever det for en bestemt sak.

Til gyldig vedtak kreves det minst 3 styremedlemmer på styremøte. Ved stemmelikhet er styrelederens stemme avgjørende. Protokoll skal alltid føres.

Foretaket skal ha daglig leder. Daglig leder ansettes av styret. Vedkommende deltar på styremøtene uten stemmerett og kan ikke ha styreverv i foretaket.

KVSA forpliktes rettslig ved underskrift av styreleder sammen med et annet styremedlem.

 

§10. Styrets plikter

Det påligger styret at foretakets årsmelding og regnskap foreligger på årsmøtet, - det siste i revidert stand.

Det skal benyttes statsautorisert revisor.

 

§11. Anvendelse av årsoverskuddet

Eventuelt overskudd på driftsregnskapet etter at renter på gjeld, tilsyn og vedlikehold er betalt, tillegges foretakets egenkapital.

 

Medlemsskap og andeler i foretaket gir ikke rett til utdeling av overskudd.

Foretaket skal ikke gå med store overskudd over tid, men sikre forsvarlig drift og fremtidige investeringer etter selvkostprinsippet

 

§12. Årsmøte

Årsmøte er KVSA`s  øverste myndighet i alle saker. Ekstraordinært årsmøte kalles sammen av styret når revisor eller når minst 1/5 av medlemmene krever det for en bestemt sak. Kun sakene som er varslet i innkallingen behandles.

Ordinært årsmøte  holdes minst en gang i året, senest innen utgangen av mai/juni måned. Hvert medlem deltar i avgjørelsene med en stemme hver. Alle saker avgjøres ved simpelt flertall der intet annet er bestemt.

Årsmøter skal annonseres i lokalavisen 2 uker før møtet.

Styreleder eller den styret har utpekt, åpner årsmøtet.

 

På det ordinære årsmøtet skal følgende saker behandles:

 

- Godkjenning av innkalling og dagsorden.

- Valg av møteleder, protokollfører og 2 medlemmer til å undertegne protokollen sammen       med møteleder.

- Styrets årsberetning.

- Revidert årsregnskap med revisjonsberetning og vedtak om disponering av eventuelt   overskudd.

- Drifts- og investeringsbudsjett for inneværende år og fireårig økonomiplan.

- Fastsetting av vannavgift og andelsinnskudd for inneværende år.

- Innkomne forslag med styrets forslag til vedtak.

- Valg.

 

Ved  like antall stemmer for og imot, har styrelederen dobbeltstemme.

 

Kun årsmøtet kan avgjøre anbringelse av eventuelt overskudd. Likeledes er det årsmøtet som avgjør endring i andelsinnskudd, samt endringer og tilføyelser i foretakets vedtekter. Vedtektsendringer krever 2/3 flertall.

 

§13. Voldgift

Tvist mellom medlemmene eller mellom ett medlem og foretaket skal først søkes løst ved forhandlinger, gjerne ved hjelp av en tredje person. Fører slike forhandlinger ikke fram, kan hver av partene forlange tvisten endelig avgjort etter bestemmelsene i lov av 14. mai 2004 nr. 25 om voldgift.

 

Voldgiften treffer også avgjørelse om saksomkostninger.

 

§14. Oppløsning av foretaket

Forslag om oppløsing av KVSA må være sendt styret innen 1. juli og behandles på første ordinære årsmøte. Til gyldig vedtak om oppløsning kreves at minst 4/5 av stemmene er for.

Blir det lovmessig vedtatt å oppløse KVSA, velges et likvidasjonsstyre på 3 medlemmer, med 2 varamenn. Dette styret skal avvikle lagets virksomhet, selge dets eiendeler, kreve inn tilgodehavender og betale gjeld.

 

Ved oppløsning har foretakets medlemmer ikke rett til å få utbetalt sine andelsinnskudd

 

§15. Gamle brønner

En ber det enkelte medlem føre kontroll med at gamle brønner som ikke nyttes blir fylt igjen eller sikret forsvarlig, slik at faren for ulykker der faller bort.

 

 

Tilbake til Krokvåg Vannverk                                             Tilbake til Dypvåg's startside.